21.03.2016.


Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droge
Danas je u Podgorici, u JU za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, održana sjednica Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droge kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.

Državni savjet je razmotrio Informaciju Ministarstva zdravlja o dosadašnjem radu Državnog savjeta za spriječavanje zloupotrebe droge i konstatovao da su inicijativom savjeta formirane kancelarije za prevenciju narkomanije u 11opština čime je, uz postojeće, kompletirana mreža ovih kancelarija na lokalnom nivou. Kancelarije su tokom 2015 god. imale intezivne preventivno edukativne aktivnosti usmjerene na vrlo široku populaciju. Javna ustanova za smještaj rehabilitaciju i resicijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u Podgorici imala je edukativne aktivnosti u 40 srednjih škola a opsežno učešće u preventivno edukativnim aktivnostima imali su predstavnici Ministarstva zdravlja, Uprave policije i Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru. Državni savjet je konstatovao nužnost nastavka i inteziviranja ovih preventivno edukativnih aktivnosti uz potrebu daljeg jačanja i afirmacije lokalnih kancelarija za prevenciju narkomanije i njihovu intezivniju saradnju sa nadležnim državnim organima i civilnim sektorom. Državni savjet je iskazao poštovanje za aktivnosti nevladinih organizacija u sprečavanju zloupotrebe droge istrajavajući na stavu da je nužno da se neposrednije povezuju sa opštinskim kancelarijama za prevenciju narkomanije i zajedno sa njima djeluju. Predložena je dodatna aktivnost na formiranju Kancelarije za drogu i jačanja Odeljenja za drogu u Ministarstvu zdravlja bez ozira na to što je širinom djelovanja državnih organa njihov obim aktivnosti adekvatno obuhvaćen.

Državni savjet je razmotrio Informaciju o aktivnostima Uprave policije na otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama za 2015 god. i konstatovao da su u ovom periodu otkrivena 184 krivična djela što je uvećanje za 2,8 posto u odnosu na prethodnu godinu, sa 115 krivičnih prijava protiv 196 lica. Dajući posebnu vrijednost intezivnoj medjugraničnoj, regionoj i ukupnoj medjunarodnoj saradnji Državni savjet je podržao aktivnosti na jačanju efikasnosti otkrivanja i unapredjenja kvaliteta krivičnih prijava.

Državni savjet je razmotrio Informaciju Ministarstva prosvete o realizovanim aktivnistima u oblasti prevencije narkomanije medju djecom i mladima i konstatovao da se u primjeni programa Prevencije narkomanije u školama izborni predmet "Zdravi stilovi života", za VIII i IX razred, u školskoj godini 2015-2016 pohadja u 97 škola, što je osam škola više u odnosu na prethodnu godinu, a srednjoškoliski predmet "Uticaj psihoaktivnih supstanci na zdravlje" u 17 srednjih škola za četiri više nego u prethodnoj školskoj godini. U saradnji sa kancelarijom UN za drogu u kriminal uz program sprečavanja zloupotrebe narkotika i osnaženja porodice realizuje se novi program "Vještine za adolescenciju" uz obuku eksterata za edukacije.

Razmatrajući Izvještaj Ministarstva zdravlja o saradnji sa nevladinim organizacijama Državni savjet je konstativao da, bez obzira na različite predloge organizacione saradnje nevladinog sektora sa ovim savjetom, regionalna saradnja predstavlja optimalan model i ne isključuje druge modele medjusobne saradnje nevladinih organizacija. Razmatrajući inicijativu jednog broja nevladinih organizacija da se ukidanjem participacije omogući korisnicima besplatan tretman u javnoj ustanovi za rehabilitaciju i resocijalizaciju savjet je, afirmišući potrebu maksimalne dostupnosti ove ustanove, ocjenio da Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja trebaju da sagledaju mogućnost prihvatljivosti ove inicijative uz odgovarajući stav prema Vladi Crne Gore. Afirmisana je državna politika u ovoj oblasti u besplatnom tretmanu i liječenju korisnika psihozavisnih supstanci u svim fazama liječenja u domovima zdravlja i bolnicama u Crnoj Giri.

Državni savjet je uputio apel svim medijima da se neposredno i intezivnije uključe u praćenje preventivnih, terapeutskih, rehabilitacionih i aktivnosti resocijalizacije svih subjekata države i društva u Crnoj Gori.


Broj čitanja: 245

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora