21.04.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom otvorenog pisma Građanske alijanse Služba za odnose sa javnošću Predsjednika Crne Gore obavještava javnost o sledećem :

Predsjednik ne želi da polemiše sa autorom otvorenog pisma u odnosu na lične i porodične uvrede i klevete kojima ovo pismo obiluje.

U vezi pomilovanja E. H. radi javnosti podsjećamo na činjenicu da se odluka o pomilovanju donosi na osnovu obrazloženog predloga Ministra pravde uz predhodno pribavljen izvještaj JU Centar za socijalni rad. I ovo, kao i sva druga pomilovanja, dato je na osnovu pozitivnog predloga Ministra pravde, a na osnovu ocjene svih okolnosti, uključujući i izvještaj Centra za socijalni rad. U izvještaju JU Centra za socijalni rad Glavnog grada Podgorice, koji je vrednovan od Ministra pravde, konstatuje se da E. H. ima veoma loš soci- ekonomski status i da živi kao podstanar. Da je otac dvoje maloljetne djece, od koje jedno ima deset mjeseci. Kako je članom 9 stav 1 tačka 7 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. CG.79/08, 70/09 i 44/12) propisano da su posebna kategorija ličnih podataka one koje se odnose na zdravstveno stanje, navodi se samo da je od strane ovog centra konstatovano njegovo narušeno zdravstveno stanje od 2009.g. Ta činjenica je posebno vrednovana prilikom donošenja odluke o pomilovanju. Uz gore navedeno kao i činjenicu da se radi o mlađoj osobi te imajući u vidu da nije osuđivan ni prije , a ni poslije izvršenja krivičnog djela, Ministar pravde je predlozio da se zatvorska kazna od četiri mjeseca zamijeni kaznom rada u javnom interesu, u istom trajanju . Na osnovu pozitivnog predloga Ministra pravde, Predsjednik je odlučio da se uvaži molba o pomilovanju o H. E.

Već u više navrata, u povodu pomilovanja, saopšten je stav da nijedno pomilovanje nije dato bez pozitivnog mišljenja Ministra pravde. Ovom mišljenju je uvijek predhodila procedura provjere podataka koji se odnose na podnosioce molbe za pomilovanje. U gotovo svim slucajevima pomilovanje je dato za krivična djela manjeg stepena društvene opasnosti, za kazne u kraćem trajanju i uz zamjenu za novcanu kaznu, uslovnu osudu ili , u ovom slučaju, kaznu rada u javnom interesu. Jasno je da svaka odluka o pomilovanju moze biti kritikovana - kada je pozitivna i kada je negativna. U konkretno slučaju dati su razlozi koji su bili motiv da se kazna zatvora zamijeni kaznom rada u javnom interesu.

Na kraju treba konstatovati, o čemu je javnost već obaviještena, da su međunarodne organizacije koje se bave monitoringom izvršenja kazni u odnosu na pomilovanja Predsjednika države davale pozitivne ocjene.


Broj čitanja: 163

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora