13.02.2017.


Podgorica: Državni savjet za sprečavanje zloupotreba droga
Danas je u u Institutu za javno zdravlje održana sjednica Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga kojim je predsjedavao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. U radu su učestvovali i ministar zdravlja, Kenan Hrapović i ministar prosvete Damir Šehović.

Državni savjet je razmotrio informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije o aktivnostima na sprečavanju i suzbijanju krijumčarenja i zloupotreba opojnih droga za 2016 godinu i konstatovao da su u ovom period otkriveno 188 krivičnih djela, što je uvećanje od 2,1 posto u odnosu na prethodnu godinu, sa 155 krivičnih prijava protiv194 lica.
Afirmišu se značajni rezultati crnogorske polcije u broju zaplijena opojnih droga tokom 2016 godine. Konstatovana je efikasna saradnja crnogorska policije sa policijama iz država u okruženju, kao i na širem međunarodnom nivou, učešćem i vođenjem međunarodnih istraga i kroz povećanje broja realizovanih akcija. Podržane su i preventivne aktivnosti Odsjeka za borbu protiv droge koji po međunarodnim standardima vrše prevenciju – edukaciju stanovništva o štetnosti konzumiranja droga putem održavanja javnih tribina, predavanja u školama, asistencijama u lokalnim kancelarijama za borbu protiv narkomanije i NVO sektoru.

Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga razmotrio je informaciju Ministarstva zdravlja o formiranju i radu Komisiju za droge, koja će na adekvatan način sagledavati aktuelne teme iz oblasti bolesti zavisnosti i aktivnosti koje se odnose i tiču sprečavanja zloupotrebe droga. Predstavljena je i informacija o dostupnosti i mogućnosti liječenja bolesti zavisnosti u zdravstvenom sistemu. Konstatovano je da se radi o dugotrajnom I kompleksnom procesu koji je multidisciplinaran. Istaknuto je da se prevenciji daje izuzetan značaj kroz sistem zdravstva i opštinskih kancelarija za prevenciju, sistem obrazovanja I vaspitanja primjenom sertifikovanih programa po standarima EU. Podržana je sugestija da se intenzivira saradnja opštinskih kancelarija za prevenciju narkomanije na nivou škola i porodice.

Takođe je podržana inicijativa da Bolnicu za psihijatriju u Kotoru treba rasteretiti nemedicinskih pacijenata, jer ova bolnica dugo godina radi sa licima koja su pod sudskim i krivično pravnim tretmanom , kao i licima sa socijalnom potrebom što nije psihijatrijski standard i otežava rad I rezultate djelovanja osoblja bolnice.


Razmotrena je informacija Opštine Danilovgrad, o materijalnoj podršci koju je ova Opština pružila građanima kojima je potreban boravak u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihiaktivnih supstanci u Podgorici.
Podržani su napori lokalnih vlasti Danilovgrada,koju su iskazali senzibilitet da ovakvim vidom podrške I ubuduće pomažu osobama sa svoje teritorije da krenu putem rehabilitacije i povratka u zdrave tokove života.

Ohrabruju se opštine da sagledaju mogućnosti u cjelosti ili parcijalnog pružanja ovakvog vida podrške licima sa svojih teritorija kojima je potreban tretman rehabilitacije u JU za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Kakaricka gora .

Državnom savjetu je predstavljen izvještaj Instituta za javno zdravlje o provedenom ESPAD istraživanju u populaciji šesnaestogodišnjaka u Crnoj Gori, sa ciljem sticanja uvida u trendove upotrebe psihoaktivnih supsatnci kod mladih.
Zaključeno je da preventivne mjere i aktivnosti treba kontinuirano primjenjivati na svim nivoima, u sistemu vaspitanja i obrazovanja, na lokalnom nivou, u zdravstvenom sistemu,u sektoru civilnog društva, u skladu sa nacionalnim sterateškim dokumentima.
Preporučuje se primjena standardizovanih programa prevencije, u skladu sa međunarodnom praksom uz primjenu metoda evaluacije.

NVO Preporod je predstavila Državnom savjetu program iz oblasti primarne prevencije“Imam stav“- u kojem je učestvovala u okviru IPA projekta prekogranične saradnje.

Savjet je pozitivno ocijenio primjenu licenciranih programa iz oblasti prevencije i saradnju sa partnerskim nevladinim organizacijama i institucijama iz susjednih država i ocijenio da treba uložiti napore da se ovaj program nastavi.


Broj čitanja: 143

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora