06.09.2017.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl.list CG“, br. 1/07 i 38/13), članova 13, 14, 15 i 105 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG„ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, i „Sl.listCG“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16), člana 42.stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Sl.list CG“ br. 88/09, 3/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14, 3/16), člana 28 stav 1 i 55a Zakona o glavnom gradu ( „ Sl.list RCG“, br. 65/05, „Sl.list CG „br. 88/09,72/10,02/16,31/17) i Odluke o skraćenju mandata odbornika/ca u Skupštini Gradske opštine Tuzi („Sl.list CG“ – opštinski propisi br.38/17) donosim,

O D L U K U

o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada

1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada.

2. Izbori će se održati 26. novembra 2017. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.Broj: 01- 844
Podgorica, 06.09.2017. godinePredsjednik Crne Gore
Filip Vujanović


Broj čitanja: 135

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora