29.01.2018.


Predsjednik Crne Gore objavljuje broj i strukturu pomilovanja za 2017. godinu
Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o pomilovanju ("Sl. list CG" br. 31/12), Predsjednik Crne Gore objavljuje broj i strukturu pomilovanja za 2017. godinu:

U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine, Predsjednik Crne Gore je odlučivao o 152 molbe za pomilovanje osuđenih lica. Sve molbe za pomilovanje su prošle zakonom predviđenu proceduru, i u jednom slučaju Predsjednik Crne Gore je donio odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica, pri čemu je u tom slučaju postojao pozitivan predlog Ministarstva pravde prema njenoj opravdanosti.

Jedina odluka o pomilovanju se odnosi na datu rehabiitaciju za izrečenu uslovnu osudu (60 dana uslovno na 1 godinu) zbog počinjenog krivičnog djela produženo krivično djelo oduzimanje maloljetnog lica iz člana 217 stav 2 u vezi člana 49 KZ CG.

Struktura krivičnih djela za koja su donijete odluke o pomilovanju je sljedeća:

Glava četrnaesta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv života i tijela):

- Predsjednik Crne Gore je donio 24 odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava petnaesta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina):

- Predsjednik Crne Gore je donio 4 odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.


Glava osamnaesta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv polne slobode);

- Predsjednik Crne Gore je donio 3 odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava devetnaesta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv braka i porodice):
- Predsjednik Crne Gore je donio 1 odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osudjenog lica za počinjeno krivično djelo iz ove glave.

- Predsjednik Crne Gore je donio 3 odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava dvadeset druga Krivičnog zakonika (krivična djela protiv imovine):

- Predsjednik Crne Gore je donio 35 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava dvadeset treća Krivičnog zakonika (krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja):

- Predsjednik Crne Gore je donio 11 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava dvadeset četvrta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv zdravlja ljudi):

- Predsjednik Crne Gore je donio 12 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava dvadeset peta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora):

- Predsjednik Crne Gore je donio 5 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava dvadeset šesta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine):

- Predsjednik Crne Gore je donio 3 odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava dvadeset sedma Krivičnog zakonika (krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja):

- Predsjednik Crne Gore je donio 10 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava trideseta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv državnih organa):

- Predsjednik Crne Gore je donio 10 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava trideset prva Krivičnog zakonika (krivična djela protiv pravosuđa):

Predsjednik Crne Gore je donio 2 odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava trideset druga Krivičnog zakonika (krivična djela protiv javnog reda i mira):

- Predsjednik Crne Gore je donio 18 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava trideset treća Krivičnog zakonika (krivična djela protiv pravnog saobraćaja):

- Predsjednik Crne Gore je donio 2 odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Glava trideset četvrta Krivičnog zakonika (krivična djela protiv službene dužnosti):

- Predsjednik Crne Gore je donio 9 odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela iz ove glave.

Pravni osnov za donošenje odluke o pomilovanju kojom se daje rehabilitacija za izrečenu uslovnu osudu je član 3 stav 1 alineja 3 Zakona o pomilovanju ("Službeni list CG", br. 3/12), kojim je propisano da se pomilovanjem u skladu sa KZ CG daje rehabilitacija.

Navedimo činjenicu, da u postupku formiranja predloga za pomilovanje od strane Ministarstva pravde posebnu vrijednost ima mišljenje Centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad u svom mišljenju sa najšireg aspekta sagledava efekte izrečene kazne na ostale članove porodice u psihološkom i materijalnom smislu. Znači kroz svoju aktivnost Centar za socijalni rad sačinjava najtemeljniju opservaciju porodičnih odnosa i daje ocjenu socijalne anamneze osudjenog lica. U svom mišljenju Centar za socijalni rad konstatuje da je zbog poremećenih porodičnih odnosa prestala bračna zajednica. Osudjena je boravila sa svojom maloljetnom djecom kao žrtva nasilja u porodici od strane supruga u SOS skloništu za žene i djecu žrtve nasilja. Takodje se konstatuje da je nakon odredjivanja privremene mjere o održavanju kontakata djece sa roditeljima, ista ukinuta u daljem sudskom postupku. Zbog straha od supruga i bojazni za djecu osudjena nije dozvolila da suprug vodi djecu sa sobom, zbog čega je uslovno osudjena. U mišljenju Centra se ističe i dok su djeca boravila kod osudjene vodila je adekvatnu brigu o njima pružajući im pažnju, ljubav i toplinu i da je njeno dosadašnje ponašanje socijalno prihvatljivo i poželjno i da nastoji da složene porodične odnose riješi putem nadležnih institucija.

Iz izloženog proizilazi da pri formiranju predloga od strane Ministarstva pravde kao i pri donošenju odluke o pomilovanju Predsjednika Crne Gore poseban značaj ima mišljenje Centra za socijalni rad. Saglasno izrečenom, Ministarstvo pravde u postupku pomilovanja je nakon pribavljenog mišljenja nadležnog Centra za socijalni rad, cijeneći navode molbe za pomilovanje a imajući u vidu raniju neosudjivanost imenovane sačinilo obrazloženi predlog za pomilovanje i dostavilo ga Predsjedniku Crne Gore na odlučivanje.


Broj čitanja: 119

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora